Nemecký obrovitý strakač

Peter Luberda

+421 904 67 55 32

luberda@nemeckystrakac.sk

Registračný poriadok

Slovenský zväz chovateľov
Ústredná odborná komisia pre chov králikov a kožušinových zvierat

Skratky plemien a farebných rázov

V celej registračnej agende je potrebné používať správne skratky plemien a farebných rázov, ktoré sú uvedené v platnom vzorníku plemien králikov z roku 1995.


Sfarbenia Skratka

divé sfarbenie

div

železitý

žel

žltý

ž

modré divé sfarbenie

divm

biely červenooký

bčo

biely modrooký

bmo

čierny

č

železito čierny

želč

modrý

m

červený

čer

oranžový

or

hnedý

h

havanový

hav

madagaskarový

mad

činčilový

či

strakoš modrý

strm

strieborný

s

divo-strieborný

divs

čierno-strieborný

čs

modro-strieborný

ms

havanovo-strieborný

havs

žlto-strieborný

žs

korytnačí - izabela

kor

čierno-žltý

čž

modro-žltý

ohnivý

o

ohnivý modrý

om

ohnivý čierny

albín

al

svetlý

sv

japanovitý

j

slonovinový

sl

Veľké plemená: Skratka:

Belgický obor

BO

Belgický obor albín

BOA

Nemecký obrovitý strakoš

NoS

Francúzsky baran

FB

Moravský modrý

Mm

Stredné plemená: Skratka:

Anglický baran

AB

Meisenský baran

MB

Francúzsky strieborný

FS

Veľký svetlý strieborný

Vss

Nemecký veľký strieborný

Nvs

Činčila veľká

Čv

Meklenburský strakoš

MS

Viedenský modrý

Vm

Viedenský čierny

Viedenský biely

Vb

Viedenský divosfarbený

Vdiv

Hototský biely

Ht

Český albín

ČA

Novozélandský červený

Novozélandský biely

Nb

Burgundský

Bu

Kuní veľký

Kuv

Siamsky veľký

Siv

Kolifornský

Kal

Nitriansky

Ni

Zemplínsky

Ze

Japonský

J

Trojfarebný strakoš

TS

Český luštič

ČL

Český strakoš

ČS

Aljaška

Al

Havana

Ha

Durínsky

Du

Bielopesíkatý

Bi

Moravský biely hnedooký

Mbh

Zajačí

Za

Malé plemená:

Malý baran

MaB

Činčila malá

Čm

Marburský

Ma

Český červený

Čč

Rhönský

Rh

Kuní

Ku

Siamsky

Si

Rys

Rys

Perlový

Pe

Strieborný malý

S

Holandský

Ho

Anglický strakoš

As

Ohnivák

O

Český čiernopesíkatý

Ččp

Holičsky modrý

Hm

Ruský

R

Deilenaar

Dl

Maličké plemená: Skratka:

Maličký baran

MalB

Hermelín červenooký

Heč

Hermelín modrooký

Hem

Maličký

Mal

 

Postup oblastného registrátora

Oblastný registrátor zodpovedá za správnu a úplnú registráciu v rámci svojej pôsobnosti s výnimkou K, P, R a V chovov. Po obdržaní dokladov od registrátorov ZO je povinný najneskoršie do desiatich dní doklady overiť, potvrdiť a zaslať späť. Pokiaľ zistí neúplnosť vypísania dokladov, tieto vráti späť registrátorovi ZO na ich doplnenie alebo opravu s uvedením dôvodov ich vrátenia. Pokiaľ sú doklady v poriadku, doplní zadnú stranu pripúšťacieho potvrdenia a rodokmeňov o registračné čísla, opečiatkuje pečiatkou ,,Oblastná registrácia" a odpíše. Jedno pripúšťacie potvrdenie si ponechá pre svoju evidenciu a štatistiku. Druhé PP a rodokmene zašle registrátorovi ZO. Po skončení kalendárneo roku vykoná súpis registrovaných králikov podľa plemien a príslšných ZO. Údaje v jednom vyhotovení zašle najneskoršie do 28. februára nasledujúceho roka priao na adresu ústredného registrátora alebo tajomníka príslušnej ÚOKK. V jednom vyhotovení taktiež príslušnej králikárkej komisii oblastného výboru. Oblastný registrátor má právo skontrolovať prácu registrátora a tetovateľa základnej organizácie.

Postup registrátora chovateľského klubu

Registrátori chovateľských klubov zodpovedajú za riadnu a úplnú registráciu v rámci príslušného klubu. Po obdržaní dokladov od chovateľa je povinný najneskoršie do desiatich dní tieto skontrolovať a zaslať členovi klubu. Pokiaľ zistí chyby v dokladoch, vráti chovateľovi na doplnenie alebo opravu s uvedením dôvodov. Pokiaľ sú doklady v poriadku, doplní pripúšťacie potvrdenie a rodokmene registračnými číslami, opečiatkuje pečiatkou ,,Klubová registrácia" a podpíše. Jedno pripúšťacie potvrdenie si ponechá pre svoju evidenciu a štatistiku. Druhé pripúšťacie potvrdenie a rodokmeň zašle chovateľovi. Tretie pripúšťacie potvrdenie, pokiaľ ide o K, P alebo regeneračné chovy zašle na adresu člena ÚOKK alebo tajomníkovi ÚOKK, ktorý je poverený vyhodnocovaním týchto chovov. Po skončení kalendárneho roku vykoná klubový registrátor vyhodnotenie registrácie podľa plemien a toto zašle najneskoršie do 28. februára nasledujúceho roku ústrednému registrátorovi.

(foto Činčila veľká 1,0; chov. Jasef Ondrěj)

(foto Líščí siamsky 0,1; novošľachtenec, chov. František Hulaj)

Postup ústredného registrátora

Ústredný registrátor zodpovedá za riadnu registráciu K, P, R, V chovov (pokiaľ na dané plemená nie je založený klub), ako i registráciu tých chovateľov ZO, ktoré sú priamo riadené sekretariátom ÚV SZCH. Po održaní dokladov od chovateľa je povinný najneskôr do desiatich dní tieto posúdiť a skontrolovať. Pokiaľ zistí chyby, vráti tieto doklady chovateľovi na opravu alebo doplnenie s uvedením dôvodu ich vrátenia. Pokiaľ sú doklady bez chýb, doplní pripúšťacie potvrdenie a rodokmene registračnými číslami, opečiatkuje pečiatkou ,,Ústredná registrácia" a podpíše. Jedno pripúšťacie potvrdenie si ponechá pre svoju evidenciu a štatistiku. Druhé PP a rodokmene zašle chovateľovi. Chovateľ je povinný druhé pripúšťacie potvrdenie odovzdať registrátorovi ZO. Po skončení kalendárneho roku vykoná vyhodnotenie ústredne registrovaných králikov, kmeňových, plemenných, regeneračných a výskumných chovov podľa plemien, prípadne farebných rázov, ako i králikov registrovaných v kluboch a oblastných výboroch. Údaje predloží najneskôr do 31.marca nasledujúceho roku sekretariátu a ÚOKK. Taktiež zabezpečí, aby tieto údaje boli uverejnené v odbornom časopise pre chovateľov a králikarskom spravodaji ÚOKK. Ústredný registrátor má právo kedykoľvek skontrolovať prácu oblastných a klubových registrátorov.

(foto Nemecký obrovitý strakoš 1,0; chov. Ján Kocák)

Postup registrátora ZO po navrátení dokladov od oblastného, klubového alebo úsredného registrátora

Po navrátení resp. obdržaní dokladov ponechá si pripúšťacie potvrdenie pre svoju evidenciu a štatistiku, ktorú predkladá výboru ZO. Potvrdené rodokmene odovzdáva chovateľovi, ktorý požiada tetovateľa ZO o tetovanie králikov v stanovenej lehote.

Postup tetovateľa základnej organizácie

Tetovanie králikov vykonáva tetovateľ priamo u chovateľov. Mláďatá králikov musia byť v deň tetovania ešte pri samici (matke). Pokiaľ tak nie je a zistí, že králiky sú zmiešané z viacerých vrhov, je povinný takéto tetovanie králikov odmietnuť. Tetovateľ musí ovládať platný vzorník, lebo pred tetovaním je povinný všetky mláďatá prehliadnuť. Pokiaľ u niektorých králikov zistí neprípustné chyby ktoré by zavinili vylúčenie pri posudzovaní, odmietne také mláďatá otetovať. Rodokmene takýchto králikov, ako i rodokmene králikov, ktoré medzičasom uhynuli alebo predtým už chovateľ vyradil, vráti tetovateľ registrátorovi ZO, ktorý ich znehodnotí. Mláďatá z jedného vrhu sa tetujú tak, že prví sa tetujú samci a potom samice V opačnom poradí potom chovateľ nemôže zostaviť kolekcie súrodencov na výstave. Tetovateľ musí tiež dbať, aby registračné značky v oboch ušiach králika boli umiestnené podľa smerníc registračného poriadku - čitateľné tetovanie, neprevrátenie alebo zamenené registračné čísla v ušniciach (viď. Ukladanie znakov do tetovacích klieští). Tetovacie značky musia byť vpichnuté v príslušnej rubrike rodokmeňa. Pred vpichnutím tetovacích znakov je potrebné o ich správnosti uloženie v tetovacích kliešťach presvedčiť sa na čistom papieri. Akékoľvek chybné tetovanie vždy posudzovateľ vyznačí v oceňovaco m lístku králika. Ušnice králika je potrebné pred vpichnutím znakov potrieť liehom, nakoľko sú tieto pokryté jemnou vrstvou tuku. Ak tetovateľ zistí, že tetovacie znaky vpichol nesprávne, tieto nezatrie tušom ale tušovacou pastou. Vpichy sa nechajú zahojiť a tetovanie zopakuje po zacelení vpichov neskôr. Tetovateľ vedie záznam o počte otetovaných králikov, dôvodu neotetovanie a pod. Na výborových schôdzach informuje o svojej činnosti.

Poplatky za registráciu

1. Poplatky za registráciu a tetovanie v rámci základných organizácií si vždy navrhuje komisia pre chov králikov príslušnej ZO a schvaľuje členská schôdza ZO.

2. Ústrednému, klubovému a oblastnému registrátorovi prináleží odmena vo výške 2 Sk za každé registrované mláďa.

3. Ústrednému, klubovému a oblastnému registrátorovi sa na spätné odoslanie dokladov priloží obálka a známka zodpovedajúca hodnote poštového poplatku.

Duplikát rodokmeňa

Ak chovateľ stratí alebo iným spôsobom sa mu znehodnotí rodokmeň, požiada prostredníctvom registrátora ZO, klubu ústredného registrátora o vystavenie duplikátu. Títo registrátori na základe svojich evidencií vystavia nový rodokmeň a na čelnej strane viditeľne označia slovom ,,Duplikát". Akýkoľvek iný spôsob vystavenia duplikátu je neplatný.

Výnimky z registračného poriadku

1. Oneskoré nahlásenie mláďat na regi

Programovanie a dizajn stránky WAME s.r.o. logo